CIRCOLI ASIA

Cina 🇨🇳

Guangxi: Marco Pescarolo
Telefono: +86 15296220785
Strada: Mingxiu EastRoad 179 (Guangxi University of traditional Chinese medicine, Mingxiu campus)
Città: Nanning City, Guangxi Province
Cap:530000

Shangai: Ing. Paolo Cantamessa

Hong Kong: Umberto Bombana